• Hem
  • Rädda välfärden...
sida

Rädda välfärden

Läs ett avsnitt av vår budget:

Förord från vårt regionråd

 

Vänsterpartiets politik handlar om människovärde och människosyn, om rättvisa och jämlika villkor. Det ska inte spela någon roll vem du är eller hur mycket pengar
du har, du ska ha rätt till samma stöd från samhället när du behöver det. För att uppnå det vill vi omfördela resurser – för resurser finns! – så att alla ges likvärdiga möjligheter att påverka såväl samhället i stort som sina egna liv.

Vår politik i Region Skåne utgår från att sjukvården ska vara jämlik och se till varje människas behov, att kollektivtrafiken
fungerar och binder samman hela Skåne, att klimatförändringarna tas på allra största allvar och att den regionala utvecklingen är hållbar och kommer alla människor till del. Regionen måste också, tillsammans med kulturutövare och föreningsaktiva, satsa på alla människors rätt till bildning, kultur och en meningsfull fritid. Det är en del av välfärden som gör skillnad genom hela livet.

Under många år har befolkningen i Skåne ökat och blivit äldre men resurserna för sjukvården har inte växt i samma
takt. Det har lett till färre kollegor, ökad arbetsbelastning och mer stress och ohälsa hos personalen. Idag ser vi en situation där stödet till vården är så nedbantat att de som
arbetar där i många fall arbetar sig sjuka. Det är inte värdigt. En alltför stressande arbetsmiljö påverkar de som arbetar i vården och alla som är beroende av den.

Vårdcentralerna och sjukhusen är fundamenten för en fungerande sjukvård. Därför vill vi ge dem rätt förutsättningar att ta hand om sina patienter på ett tillgängligt och patientsäkert sätt. Vårdcentraler ska ha
tillräckliga resurser för att kunna erbjuda den självklara första och därefter kontinuerliga kontakten med vården. Sjukhusen behöver en ordentlig resursförstärkning efter att
länge ha tvingats gå med stora underskott som gett personalflykt, långa vårdköer och vårdplatsbrist som omedelbara resultat.

Personalen är vår främsta resurs och vi måste således satsa på stöd och tillräckliga resurser så att de vill och kan stanna kvar i vården. Det viktigaste att få till är en bra arbetsmiljö som också är hälsofrämjande. Ett sätt att uppnå detta
är att sänka arbetstiden, ett annat att se till att medarbetarna får inflytande över sin arbetssituation. Kompetensutveckling och en bra löneutveckling är också viktiga faktorer för att det ska vara utvecklande och löna sig att stanna kvar länge som anställd inom sjukvården.

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Skåne behöver öka takten i omställningen och integrera arbetet i hela verksamheten för att bli hållbarare. Det finns ingen tid att förlora i att stärka insatserna för att kunna nå klimat målen.

Transportsektorn står för en stor del av klimatpåverkan. För att komma till rätta med utsläppen och trafikmängden vill vi
öka resandet med kollektivtrafiken och göra det möjligt för fler att låta bilen stå. Med en billig och bra kollektivtrafik kan
transportsystemet bli jämlikt, bekvämt, tillgängligt och miljövänligt. Utöver att bygga nya spår måste vi öka kapaciteten, tillgängligheten och skapa smidigare övergångar mellan olika trafikslag. Vi måste också hålla nere biljettpriserna för att inte utestänga någon: särskilt i dessa
dyrtider är det extra viktigt.

Inflationen är sakta på väg ner, men har varit rekordhög och drivit på kostnadsutvecklingen rejält. Samtidigt har vi en regering som dragit ner på statens del av sjukvårdens finansiering. Region Skåne är en av de regioner som drabbats hårdast av både den rådande ekonomiska krisen
och regeringens nedskärningspolitik.

Med Vänsterpartiets politik går det att både rädda sjukvården och frysa kollektivtrafiktaxorna. Det är svåra år
– men det går att förändra och vi slutar inte att kämpa för Skåningarnas rätt till framtidstro, ett gott liv och till sjukvård
efter behov.

Vi vill ha ett Skåne för alla.
/Alexandra Thomasson, regionråd

Dela den här sidan:

Kopiera länk