• Hem
 • Lättläst materi...
sida

Lättläst material

Vänsterpartiet Skånes politik för 2022-2026, på lättläst svenska

Vi bygger ett rättvist samhälle

 
I ett jämlikt samhälle har alla människor rätt
till välfärd på lika villkor.

I välfärden ingår till exempel skola, sjukvård,
äldreomsorg och bostäder åt alla.

Ett jämlikt samhälle ger människor frihet
att styra över sina egna liv.

I dag ser vi att utvecklingen går åt fel håll.

Vi ser att samhället blir alltmer ojämlikt
när de rika människorna blir allt rikare,
medan de som redan tjänar minst
får dyrare hyror och mindre pengar att betala dem med.

Inkomsterna har blivit lägre
på den skånska landsbygden
och i områden där många utlandsfödda bor.

Vi i Vänsterpartiet vill bygga om samhället.

Vi vill arbeta för att människor i vår region
ska få en stark och rättvis välfärd
som inte diskriminerar någon.

Vi vill skapa flera sätt för människor
att få arbete.

Vi tänker se till att regionen
tar klimatomställningen på allvar
så att människor får ett gott liv även i framtiden.

Regionen ska ta ansvar för sjukvården

 
Vänsterpartiet i Region Skåne arbetar för att
all sjukvård ska drivas av regionen i stället för privata företag
– vi vill att skattepengarna ska gå till vård
i stället för privata vinster.

Vi vill också se till att

 • all sjukvård blir gratis för patienten
 • sjukvården skapar fler vårdplatser
 • sjukvården finns överallt i hela Skåne,
  så att alla har nära till vård
 • ingen blir diskriminerad i vården
  – det betyder att alla människor ska kunna få stöd
  och behandling på lika villkor.

Under många år har politikerna låtit privata företag
ta över ansvaret för sjukvården i Region Skåne.

Vänsterpartiet vill att politiken tar tillbaka det ansvaret.

Pengar som vi människor betalar i skatt
ska inte gå till privata vårdföretags vinster,
utan till en rättvis och säker vård för alla.

Konkurrensen mellan privat och offentlig vård
gör så att vissa människor får bättre tillgång
till vård än andra.

Till exempel öppnar fler vårdcentraler där det
bor friskare människor med mer pengar
än i fattigare områden med stora behov.

Vänsterpartiet kämpar för att alla människor
ska ha samma rätt till god hälsa
och vård på lika villkor.

Därför är det extra viktigt att lyfta fram
att människor som blir diskriminerade i samhället,
ofta också blir diskriminerade i vården.

Diskriminering handlar om att människor
behandlas olika till exempel på grund av
sitt kön eller sin ålder, var man kommer ifrån
eller har för religion.

Alla människor som behöver
ska kunna få en utbildad tolk i mötet med sjukvården.

I dag är det svårt för personer som
söker asyl eller befinner sig i Sverige utan tillstånd
att få vård, trots att de har laglig rätt att få det.

Vänsterpartiet vill utbilda och anställa fler tolkar.
Vi vill också ge mer kunskap
åt vårdpersonal i dessa frågor.

Hbtqi-personer är en annan grupp
som ofta blir diskriminerade i sjukvården.

Vänsterpartiet vill till exempel att personer med könsdysfori
ska få snabbare utredning, behandling och stöd.

Vi tycker att vårdpersonal inom alla områden
behöver mer kunskap om hbtqi-frågor
och vill därför satsa på planerade utbildningar
för all vårdpersonal.

Kollektivtrafik för alla

 
I framtiden behöver vi resa mer med kollektivtrafik
än med egna bilar,
för att minska utsläpp som är dåliga för klimatet.

Vänsterpartiet vill förbättra regionens kollektivtrafik
så att den ska passa alla människors behov.
Vi vill

 • att kollektivtrafiken ska vara gratis
  för alla som reser med den
 • införa fler busslinjer och bygga fler cykelvägar
 • rusta upp och bygga fler järnvägar för tågtrafik
 • att regionen ska ta tillbaka ansvaret för kollektivtrafiken
  från de privata företag med vinstintresse
  som driver den i dag.

Regionen ska vara bra för klimatet

 
Vänsterpartiet vill att Region Skåne
ska arbeta aktivt för en klimatomställning.

Det innebär att alla beslut om hur regionen ska utvecklas
måste utgå från vad som är bäst för klimatet.

Det gäller till exempel transportfrågor,
vilken sorts energi vi ska använda och
hur vi ska skydda olika miljöer.

Här är de punkter som vi vill arbeta med i regionen:

 • Ta fram en så kallad koldioxidbudget.
  Det innebär att vi tillsammans beslutar om
  hur mycket koldioxid som kommunerna
  och näringslivet får släppa ut per år,
  och hur mycket det måste minska.
 • Bygga ut järnvägen till hamnar,
  så att gods som kommer med fartyg
  kan transporteras vidare med tåg
  i stället för lastbilar.
 • Driva på lokal produktion av energi
  som är förnyelsebar och effektiv,
  till exempel genom fler vindkraftverk
  och solpaneler.
 • Underlätta för människor att bo på landet
  genom bättre kollektivtrafik, bättre tillgång
  till sjukvård och bredband över hela regionen.
 • Låta människor vara med och tycka till
  när regionen planerar framtida byggen och satsningar.
 • Se till att det är regionen som äger
  byggnader och mark här
  – så att vi kan ta hand om dem
  på sätt som är bra för klimatet,
  till exempel genom att värma upp husen
  med solpaneler.

Vi i Vänsterpartiet vill förändra
synen på klimatomställningen i grunden.

I dag ses många åtgärder för att minska utsläppen
som hot mot regionens utveckling och tillväxt.

Vi menar att tillväxten måste bygga på
hållbara och klimatsmarta grunder.
Och det kan inte vänta längre.

Klimatomställningen kommer att kosta pengar,
men konsekvenserna av att inte göra omställningen
skulle kosta samhället mycket, mycket mer
– både i pengar, liv och trygghet.

Regionen ska bli en bättre arbetsgivare

 
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare
och borde ta ansvar för alla anställdas rätt till
heltidsarbete, kollektivavtal och jämställda löner.
Så är det inte i dag.

Till exempel har en stor del av sjukvården
sålts till privata företag som inte ger sina anställda
samma rättigheter.

Vänsterpartiet vill skapa bättre arbetsvillkor för vårdpersonal.

Vi föreslår därför följande förändringar:

 • Regionen ska bli en bättre arbetsgivare
  genom att förbättra arbetsmiljön för alla anställda.
 • Högre löner till de som tjänar minst inom vården.
 • Ta bort karensdagen för all vårdpersonal.
 • Att vårdpersonal får kortare arbetsdagar
  men med samma lön – 30 timmar per vecka.
 • Vårdpersonalen ska få övertidsersättning och
  semesterdagar för att vila och återhämta sig.
 • Sjukhusen ska ha egen extrapersonal som kan
  arbeta när det behövs
  – så att de inte behöver personal från bemanningsföretag.
 • Regionen ska aktivt arbeta mot diskriminering
  på alla sina arbetsplatser.

Vänsterpartiet vill skapa en god arbetsmiljö
för regionens vårdpersonal genom att
lita på deras kompetens, vilja och goda förmåga
att själva utforma och genomföra sitt arbete.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk