• Hem
  • Ett socialistis...
Folkviljan

Ett socialistisk Skåne – ett förslag i taget!

Vi har inte ett socialistiskt Skåne än men Vänsterpartiets regiongrupp lägger ständigt förslag och initiativ för att regionen ska bli en bättre plats. Nedan finner du ett urval av det arbetet under den senaste tiden. 

När invånarnas jämlikhet och företagens valfrihet blir konkurrenter

 

Att privata vinstintressen tillåts etablera sig i välfärden och att gemensamma skattemedel går till företagsvinst istället för att återinvesteras i den gemensamma verksamheten är en extrem lösning som få andra länder har infört. Vi jobbar alltid för att alla skattemedel som går till Region Skånes verksamheter ska användas till drift och utveckling av verksamheten och att vinstintresset ska helt bort.

Vänsterpartiet har under åren lämnat in ett flertal motioner om att återta och driva sjukvården i egen regi. Vår senaste motion var för att Region Skåne ska avskaffa vårdval psykoterapi för att kunna organisera arbetet på ett bättre och sammanhållet sätt.

Med dagens vårdvalssystem för psykoterapi är vården uppdelad på många olika bolag, privatpersoner och stiftelser och tillgången är ojämn över Skåne. Det inte bara försvårar vägen till en fungerande terapeutiskt vård för patienten, utan att det också kan leda till att det är svårt att veta om patienter överhuvudtaget får det stöd de är i behov av och har rätt till.

Läs förslaget här
Läs pressmeddelandet här

Gör alla sjukvårdens resurser tillgängliga vid kris!

 

Coronapandemin har varit och är en stor utmaning för sjukvården på många sätt. Alla samhällets instanser har prövats i förmåga att prioritera och samarbete. På många sätt har svaga punkter blivit belysta samtidigt som ett enormt jobb utförts och många gånger fungerat väl. I ett sjukvårdssystem som är uppdelat med vårdval och privata vårdgivare är regleringen av de privata företagens förmåga att hjälpa till och styra om sina resurser en viktig fråga.

Den motion som vi lämnade in innebär att regionen skriver in en skyldighet i underlag och avtal med privata vårdgivare att vid kris, allvarlig händelse eller katastrof låta kompetens- och materialinventera sina verksamheter, för att kunna bistå efter behov. Detta skulle vara möjligt genom aktiverande av katastrofklausuler som styr vården som helhet.

Läs förslaget här
Läs pressmeddelandet här

Bevara Flyktinghälsan!

 

Flyktinghälsan är en vårdcentral som sedan 2006 erbjudit hälsomottagning för asylsökande och patienter utan uppehållstillstånd i Malmö med omnejd. De genomför bland annat obligatoriska hälsokontroller för nyanlända personer och adopterade barn och undersöker behov av tand- och sjukvård. Förra veckan kom Region Skånes förvaltnings förslag på att lägga ner verksamheten, och det redan till sommaren.

Så fort vi fick informationen om att flyktinghälsan skulle läggas ner utan att beslutet varit uppe till politiskt debatt valde vi i Vänsterpartiet att lyfta frågan till regionfullmäktige för att verksamheten behöver finnas kvar och utvecklas!

Läs förslaget här
Läs pressmeddelandet här

Vänsterpartiet vill satsa på bred uppsökande verksamhet inom sexuell hälsa

 

 

Screeningverksamhet för humant papillon-virus (HPV) är det bästa sättet att motverka livmoderhalscancer. En hög andel av Skånes kvinnor kallas och deltagandet är stort, men det kvarstår skillnader mellan olika grupper. Kvinnor med låg utbildningsnivå deltar i lägre grad, en grupp som redan löper högre risk att drabbas av ohälsa. Att inte delta i screeningprogrammet är den främsta riskfaktorn för att drabbas av livmoderhalscancer. Ett mer jämlikt deltagande hade främjat hälsan hos dessa kvinnor och ökar regionens följsamhet till Socialstyrelsens rekommendationer och det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention.

Tidigare fann den så kallade cellprovsbussen. När hälsoval för mödravården infördes försvann cellprovsbussen från Skåne. Vi menar att det är dags att återuppta den uppsökande verksamheten med ett bredare uppdrag kring SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) där personalen även kan vara behjälplig med HIV-tester och STI-prevention (sexuellt överförbara infektioner)

Under ett möte med Hälso- och Sjukvårdsnämnden lämnade därför Vänsterpartiet in ett initiativärende om en ny buss som kan arbeta uppsökande i Skåne med sexuell och reproduktiv hälsa samtidigt som vi ville se en utredning för att se om det finns socioekonomiska skillnader i vilka som nås av nuvarande åtgärder.

Läs förslaget här
Läs pressmeddelandet här


Vänsterpartiet vill se flexibla och billiga biljetter

 

Under sommaren införde Skånetrafiken en tillfällig 7-dagarsbiljett för att underlätta ett flexibelt resande under Coronapandemin. Vänsterpartiet har drivit på för ett permanentande av biljetten till ett lägre pris och ett tillägg av en 3-dagarsbiljett som exempelvis kan nyttjas över en helg. Vi vill se att utbudet får en välkommen bredd som kan passa fler resenärer.

Vänsterpartiet vill på sikt se en kollektivtrafik som är helt avgiftsbefriad och finansieras solidariskt genom skatten. På väg dit är alla initiativ som förenklar resande positivt – både för resenärerna och klimatet.

Läs förslaget här

Regionens krav måste höjas när villkoren för kollektivtrafikens personal hotas!

 

Turerna kring de anställdas villkor hos företaget Arriva har varit många. Region Skåne upphandlar driften och i det fall där vi nu upphandlar, istället för driver i egen regi, ska regionen ställa hårdare krav när de anställdas arbetsvillkor gång på gång hotas att försämras.

Under ett möte i Kollektivtrafiknämnden behandlades ett initiativärende om att se över kraven för upphandling för att förbättra personalen arbetsvillkor. Det är positivt att se över upphandlingskrav, men personalen har rätt till mer. Vänsterpartiet vill se en väg framåt där vi istället för diskuterar justeringar i upphandlingar driver kollektivtrafiken i egen regi för att säkerställa goda arbetsvillkor för personalen i regionens verksamhet!

Under 2019 la Västerpartiet i Skåne ett förslag om att påbörja ett återtagande av personalen i kollektivtrafiken i egen regi samtidigt som man utvärdera effekterna av att ha egen kompetens och drift av kollektivtrafiken som helhet. Förslaget avslogs då i både Kollektivtrafiknämnden och i Regionfullmäktige.


Höj ersättningen till folkhögskolorna!

 

Den politiska enigheten kring folkhögskolornas vikt är stor. På pappret. För det borgerliga styret valde ändå att inte höja ersättningsnivåerna ens genom att anpassa efter generella prisuppgångar när frågan behandlades i regionala utvecklingsmänden. Samtidigt hävdar styret att man följer SKL:s rekommenderade ersättningsnivåer trots att de i realiteten ligger en fjärdedel lägre.

Det är inte en väg framåt för folkhögskolorna att utvecklas så när ärendet behandlades i regionala utvecklingsnämnden yrkade Vänsterpartiet på att ersättningsnivåerna höjs generellt och att riktlinjer för mobilitetsstöd tydliggörs.

Viktigt att titta på miljö- och klimatpåverkan vid val av sträckning för höghastighetsbanan

 


Regionala Utvecklingsnämnden har nyligen fattat beslut om de kommentarer Region Skåne gör till Trafikverket gällande ny stambana för höghastighetståg mellan Hässleholm och Lund.

Samrådsprocessen sker i flera steg och med berörda kommuner längs med sträckningen. Ännu är inte beslut fattat för var sträckningen ska dras, men Vänsterpartiet menar att det är viktigt att redan nu titta på påverkan på natur- och kulturvärden i de olika alternativen.

Vänsterpartiet yrkade därför på att det tidigt är viktigt att belysa vilka effekter på miljön som de olika korridorerna har. En beskrivning av hur natur- och kulturvärden i landskapet påverkas behöver bifogas förslagen innan val av korridor. Det är samtidigt viktigt att ge så många som möjligt tillgång till höghastighetsbanan genom bra infrastrukturkopplingar till stationerna längs banan för att projektet ska vara en tillgång för hela Skåne.

 

Låt välfärdsarbetarnas kunskap och erfarenhet styra i verksamheterna!

 

Sedan 90-talet har marknadsbaserade organisationsmodeller påverkat hur sjukvård organiseras och New Public Management med just-in-time-tankesätt från det löpande bandet har påverkat allt från personalbemanning till lagerhållning.

Världen lever fortfarande med pandemin och redan innan Corona-pandemin var arbetstakten i Region Skåne hög på många håll och personalomsättningen stor. Efter ett helt år av pandemikris har situationen inte blivit bättre.

När pandemin klingar av är dags att regionen tillsammans med de fackliga organisationerna tar fram en strategi för att utveckla former för inflytande och öka medarbetarnas möjligheter att påverka regionens verksamheter. Syftet är att skapa en organisation med goda arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas kompetens och engagemang och ger en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Därför har Vänsterpartiet lagt en motion för att regionen tar initiativ till att tillsammans med alla fackförbund i regionen arbeta fram en strategi för hur regionens organisation kan öka personalens möjligheter till inflytande och makt.

Läs förslaget här


Underfinansiera inte kulturen

 


I Vänsterpartiets budget för Region Skåne så gav vi utrymme för fler och bättre satsningar på kulturen. Bland annat inom områdena biblioteksverksamhet, folkbildning, samverkan med andra politikområden samt evidensbaserad forskning för att lyfta fram kulturens positiva effekter på bland annat hälsa.

När vi på kulturnämnden återigen såg att det borgerliga styret la fram en underfinansierad internbudget i kulturnämnden såg vi till att markera i protokollet att kulturen förtjänar bättre och politiken borde veta bättre än att lägga sig på en miniminivå!

Utlys klimatnödläge i Skåne!

 

Vänsterpartiet hade lagt en motion för att utlysa klimatnödläge i Region Skåne som kom upp till debatt på regionfullmäktige. Syftet är att gå från ord till handling och att alla politiska beslut ska fattas utifrån nödlägessituationen.

Många andra städer och regioner världen över har redan utlyst klimatnödläge, exempelvis New York, Malmö, Helsingfors, Lund och många andra. Syftet beslut tas med klimatnödläget i tanken. Att arbeta efter metoden handlar om att stärka arbetet och bygga upp best practice tillsammans med andra aktörer i regionen och att informera och samverka kring en skyndsam omställning. De handlingsplaner som finns och utvecklas ska ta höjd för 1,5 graders-målet samtidigt som man säkerställer att regionens åtgärder leder till insatser för att kompensera för andra aktörer som idag inte når ända fram.

Under 2019 lämnade Vänsterpartiet också in en motion om att ta fram en koldioxidbudget att arbeta efter, ett praktiskt redskap för att peka ut direkta åtgärder för utsläppsminskningar. Det förslaget ansågs besvarat med hänvisning till att de mål som finns redan beskriver minskade utsläpp för koldioxid. De praktiska arbetssätt som tas fram utifrån en koldioxidbudget används dock inte, och kommer heller inte tas fram.

Läs förslaget om klimatnödläge här och om koldioxidbudget här

Läs mer om alla förslag här
Läs våra pressmeddelande här

Dela den här sidan:

Kopiera länk