sida

Regional utveckling och kultur

Region Skånes utvecklingsuppdrag är brett och omfattar bland annat klimatsmart utveckling i regionen, arbetsmarknadsutveckling och hållbar infrastruktur för framtiden. En övergripande fråga är behovet av en direkt klimatomställning för hela samhället där vi fördelar uppgifterna rättvist. Ansvaret för klimatfrågan kan inte förbises när val görs inom transportutveckling, energiförsörjning, skyddande av miljöer, katastrofberedskap eller företagsstöd. I många situationer handlar valen om prioriteringar: vilka intressen som sätts främst i processerna i stora projekt.

I Region Skåne sätts ofta utsläppssänkande åtgärder politiskt som motpol till exempelvis näringslivets intressen. Det ses som ett hot mot regional utveckling att förändra tillväxtmål och att vara stöttande till företagen i regionen ses som likställt med att inte ”ge vika” för miljöskyddande begränsningar. Det är ett synsätt som behöver förändras i grunden.  Tillväxt behöver ske genom aktiv omställning – inte genom förnekelse av allvaret i klimatfrågan eller förhoppningar om tekniska lösningar som ännu inte är uppfunna eller redo att användas i stor skala. Klimatomställningen kommer att kosta pengar, men det är kostnader som är minimala i jämförelse med vad stegrande klimatförändringars effekter kommer att kosta samhället, både ekonomiskt och för liv och trygghet.

Arbetsmarknad

Skåne är en av de regioner i Sverige som har lägst sysselsättningsgrad. Varken arbetslöshet eller annan utsatthet slår jämt mot de skånska invånarna. I Skåne idag ser vi hur de ekonomiska klyftorna växer. Klasstillhörighet, bakgrund och bostadsort påverkar i hur exempelvis ekonomiska nedgångar kan påverka din vardag. Här har regionen ett stort ansvar i att samverka och styra medel och satsningar till där de behövs mest. För att rekrytera till nya gröna jobb behövs också satsningar på omställningsstöd, kompetensutveckling och utbildning i vad hållbar samhällsutveckling innebär. Arbetsförmedlingen, facket, arbetsgivarna och utbildningsanordnare behöver påbörja kartläggningen av kompetensbehov och utbildning av medarbetare som ska sköta framtidens gröna jobb.  

Fler spår, bättre spår

Förutom förbättrat underhåll och planerade utbyggnationer av den stambana som finns behövs också nya spår. För att tåg ska vara ett fullgott alternativ till inrikesflyg behövs snabbare och långsiktigt hållbara persontransporter och en sammanbindning av storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverige behöver höghastighetsbanor.

Med snabba tåg på egen bana kan gods-, lokal- och regionaltågstrafik få betydligt bättre plats. Det är viktigt att minska klimatpåverkan från projektet i så hög mån som möjligt, och att det utförs noggranna miljö- och konsekvensbeskrivningar så att lokala natur- och kulturvärden skyddas.

Energi

En viktig fråga i samhället och i samhällsomställningen är energifrågan. Framtidens energi finns inom sol- vind- och vattenkraft, och genom en stor satsning på energieffektivisering. Alternativ som rör återuppbyggnad eller nybyggnation av kärnkraft är inte bara ekonomiskt utan också samhällsekonomiskt omöjligt.

Kulturen som drivkraft i samhället

Kulturella och kreativa näringar, KKV, innefattar många av aktörerna inom konst och kultur i Skåne. KKV förväntas idag drivas som små kommersiella företag, ofta med en ensam ansvarig person och utförare som enda tillgång. Formerna för att fördela medel måste utformas efter deras driftformer och behov. För den regionala utvecklingen är kulturen oerhört viktig: den engagerar människor i alla åldrar, finns i otaliga former och gör Skåne till en bättre plats för både invånare och besökare.

Regionen har ett dubbelt ansvar när det investeras i kulturen. Dels behöver man stötta ett kulturliv som får vara fritt till form och innehåll, och dels styrs finansieringen av kulturpolitiska mål som exempelvis innefattar vissa målgrupper. Det är en viktig anledning till att regionen behöver ställa om till fler former av långsiktig finansiering – det förstärker inte bara stabiliteten och möjligheten att leva på sin konst, utan också möjligheten att arbeta med långsiktiga kulturpolitiska mål utan att indirekt styra enskilda produktioners innehåll.

Mål för regional utveckling och kultur

  • Regionen ska vara drivande föregångare inom miljö- och klimatfrågor
  • En koldioxidbudget ska tas fram tillsammans med de skånska kommunerna, näringslivet och andra aktörer
  • Järnväg till hamnar och kustnära sjöfart ska byggas ut för att ersätta godstransporter med lastbil
  • Regionen ska driva på lokal produktion av förnyelsebar energi och energieffektivisering
  • Regionen ska äga sina byggnader och mark runt omkring för att kunna vara en aktiv del i klimatomställningen
  • Stärkt kollektivtrafik, tillgång till sjukvård och satsningar på landsbygden
  • Invånarpåverkan i landsbygds- och stadsplanering
  • Tillgång till bredband ska vara hög över hela regionen
  • Ersättningen till folkhögskolorna ska höjas
  • Regionen ska utöka stödet till fria kulturaktörer och satsa på långsiktiga finansieringsformer för det skånska kulturlivet

Dela den här sidan:

Kopiera länk