sida

Kollektivtrafik

Det kollektiva resandet är framtidens resesätt och en viktig del av utsläppsminskningarna som behöver ske ligger i transporter. Den bästa resan är den vi kan göra med så lite påverkan på miljö och klimat som möjligt. För att det ska bli möjligt att använda kollektivtrafiken mer för fler behöver den också förbättras och bli mer tillgänglig – både i var den går, hur ofta den går och hur mycket den kostar.

Idag är det fastställt att det ska bli dyrare att åka kollektivt år efter år, samtidigt som det skärs ner på turer till mindre byar och samhällen för att det anses kosta för mycket. Busschaufförer och tågpersonal kör regional trafik men anställs av stora företagskoncerner som trimmar kostnaderna för högre vinst på de anställdas bekostnad. Vi vill göra tvärt om. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden och ta tillbaka driften i regional regi. Vi vill öka resandet genom lägre priser genom att låta mer av resandet betalas av den gemensamma skatten. En solidariskt finansierad kollektivtrafik utjämnar möjligheterna att bo, arbeta eller plugga var som helst i regionen, oavsett hur mycket pengar du har.

Gratis kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en del av välfärden. Att åka kollektivt är en samhällelig service och ska finansieras solidariskt. Idag är biljettpriserna låsta i ett politiskt beslut om indexering – men ingen vill betala mer för att få mindre. Att fler åker kollektivt är bra både för invånare och miljö och ska premieras, inte straffas med högre avgifter och indragna turer. Idag finansieras 55 % av resekostnaden direkt av biljettförsäljningen. Om regionen istället skrotar indexeringen, minskar självfinansieringsgraden och täcker en högre andel av kostnaderna genom skattefinansiering kan biljetterna bli billigare – ända ner till att det blir gratis att kliva på bussen eller tåget. Det finns många goda exempel från platser där det genomförts, och utvärderingarna talar sitt tydliga språk. I Avesta ökade resandet med 250 % och redan ett år efter införandet minskade utsläppen i kommunen med 40 ton koldioxid. Hasselt i Belgien hade helt fri kollektivtrafik mellan 1997 och 2006 och ökade under den perioden resandet med 1300 %.

Stärk jämlikheten, stärk tillgängligheten

Under många år har fokus legat på resorna mellan de större städerna och att strömlinjeforma resandet vilket har lett till en trafik som tar alltför lite hänsyn till äldre resenärer, barnfamiljer och tillgänglighetsanpassningar. Att kunna ta sig till buss- och tågstation på ett tryggt sätt är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Cykel- och gångvägar ska finnas till samtliga nyckelstationer – även för personer bosatta en bit utanför centralorten. Att kunna cykla till stationen med barn, gå med rullator eller på annat sätt få möjlighet att säkert ta sig in till centralorten vid sidan om tung och snabb trafik ger tryggare invånare som hellre väljer kollektivt resande.

Det är viktigt att Skånetrafiken lyssnar på sina resenärer och att resenärsperspektivet är en tongivande del i utvecklingsprocesserna – framförallt behöver man lyssna på dem som har allra störst hinder att nyttja kollektivtrafiken i dagsläget. Genom att utgå från ”den svåraste resan” kan hinder undanröjas och kollektivtrafiken bli mer jämlik, t.ex. med hjälp av Funktionsrätt Skåne.

Färdtjänst

För personer med behov av färdtjänst är det absolut grundläggande att kunna förflytta sig självständigt för att vardagen ska fungera och för att leva ett aktivt liv. Beställningscentralen är idag i offentlig regi medan driften av färdtjänsten ligger hos olika företag – en rad saker behöver göras för att förbättra och förenkla systemen. På sikt vill vi att kommunerna tar över hela driften av färdtjänsten, för bättre detaljkunskap och lokalkännedom som kan vara till hjälp för resenärerna.

Mål för kollektivtrafiken

  • All kollektivtrafik ska vara avgiftsfri för resenären
  • Kollektivtrafik och cykelvägar ska byggas ut
  • Järnvägsnätet ska rustas upp och byggas ut
  • All kollektivtrafik, färdtjänst och sjuktransporter ska tas tillbaka i offentlig regi
  • Kollektivtrafiken ska utformas jämlikt och jämställt efter alla invånares behov

Dela den här sidan:

Kopiera länk