sida

Sex timmars arbetsdag: Kortare arbetstid – mer fritid

 

Skulle det verkligen funka att bara jobba sex timmar om dagen?

Ja! Vi tycker att arbetstidsförkortning är en viktig satsning för arbetsmiljön. Med sex timmars arbetsdag (eller 30-timmars arbetsvecka) finns mer tid till fritid!

I Region Skåne skulle sex timmars arbetsdag för sjukvårdspersonalen också fungera som ett verktyg för att korta köer och förbättra kvalitet samtidigt som det skulle ge mer fritid och återhämtning för personalen. Det är ett sätt att ta sig an de långa köerna av uppskjuten vård som är en direkt konsekvens av pandemin.

Vi vill att regionen inleder med ett försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön (30 timmars arbetsvecka) inom sjukvården, för att sedan utöka till att omfatta fler.

 

Vad försöken visar

De positiva effekterna av arbetstidsförkortning har synts tydligt i de försök som gjorts: personalen rapporterar att de har mer energi och orkar göra mer både på jobbet och på fritiden. Sjukskrivningarna har gått ned. Kostnaderna för verksamhet och anställda kan öka eftersom man kan anställa fler, men högre utgifter på dessa områden kan tas igen långsiktigt med lägre personalomsättning och minskade sjukskrivningar.

 

En studie på stressforskningsinstitutet inkluderade 354 personer som arbetade inom offentlig sektor: vård, skola och omsorg. De fick prova på förkortad arbetstid med 25 % med bibehållen lön under 18 månader. Resultaten visade att de blev mindre stressade och mindre sömniga än kontrollgruppen. De sov 23 minuter längre på vardagar än kontrollgruppen.

 

Om man sammanför de resultat som studien visar och de försök som genomförts ses betydande förbättringar för personalen inom samtliga verksamheter. Serviceyrken inom offentlig sektor är kvinnodominerade och ofta både psykiskt och fysiskt tunga. Dubbel arbetsbelastning i hem, relationer och på arbetsplatsen kan bli alltför påfrestande för många. Sjukskrivningstalen är höga och psykisk ohälsa ökar.

 

Resultat från olika sorters verksamheter

Försök inom sjukvården

Operationsavdelning på Mölndals sjukhus:

Hur: Sex timmars arbetsdag infördes på prov 2015 på en av operationsavdelningarna på grund av hög personalomsättning och stängda operationssalar. Gick från operationer under åtta timmar till två sextimmarpass med tolv timmars möjlig operationstid.

Resultat: Fler tillgängliga operationstider och färre uppskjutna operationer, minskade köer. Inget byte av personal under en och samma operation. Mer ork hos personalen, fler anställda och fler sökanden till vakanser. Fler utförda operationer. Projektet förlängdes ytterligare med ett år 2017.

 

Akutmottagning, Huddinge:

Hur: Infördes i januari 2016 för att komma tillrätta med hög personalomsättning. Arbetsvecka på 32,2 timmar med bibehållen lön och krav att arbeta varannan helg.

Resultat: Vid försökets start hade avdelningen 30 vakanser till full bemanning. God stämning och minskade sjukskrivningar. Mer tid till återhämtning.

 

Försök inom äldrevården

Svartedalens äldreboende, Göteborg:

Hur: 80 undersköterskor fick kortad arbetstid på försök från februari 2015, från åtta till sex timmar per dag med bibehållen lön.

Resultat: Fler aktiviteter för de äldre. Minskade sjukskrivningar. Projektet avslutades januari 2017 trots att majoriteten av de anställda ville fortsätta.

 

Försök inom bilindustrin

Toyota i Mölndal

Hur: Införde sextimmarsdag december 2002. Istället för ett åttatimmarspass på ett dygn infördes två sextimmarspass.

Resultat: Fördubblad personalstyrka. Ökad andel kunder med utökade öppettider. Inga nedgångar i produktivitet. Bibehållen arbetskraft.

 

Försök inom kommunal förvaltning:

Socialtjänsten i Sundsvall:

Hur: Socialsekreterares tjänster sattes till 6h per dag för att locka fler anställda.

Resultat: Försöket permanentades efter ett år. Personalen rapporterar att de har mer ork, kan fokusera bättre och blir mer effektiva. Sjukskrivningar har gått ner och andelen utredningar som inte klaras av inom lagstadgad tid har gått ned från 49 % till 17 %.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk