• Hem
  • Tillit och dela...
motioner och förslag

Tillit och delaktighet för personal och patienter

Under 2021 är det dags att ställa om Region Skånes marknadsinfluerade styrsystem till ett ledningssystem som utgår från tillit och behov. System av beställare och utförare, uppsplittrad verksamhet till följd av vårdval och upphandlingar försvårar kunskapsöverföring och teamarbete och gör ansvarsfördelningen oklar för invånarna. Ett förstärkt och sammanhållet system måste byggas utifrån ett grundläggande förtroende för den egna personalens kompetens och vilja att sköta sina jobb utan orimliga kontrollfunktioner. Detta blir allt viktigare i takt med att omställningen till den nära vården blir tydligare och vikten av samverkan mellan region och kommun får större tyngd.

”Ett förstärkt och sammanhållet system måste byggas
utifrån ett grundläggande förtroende för den egna
personalens kompetens och vilja att sköta sina jobb
utan orimliga kontrollfunktioner”

 

Den marknadsorienterade styrningen (New Public Management, NPM) i Region Skåne har lett till att administrationen ökat och tilliten till personalens kompetens gröpts ur. Resultaten är väldokumenterade i forskning och gör sig också synliga i de regionala verksamheterna. Kostnaderna har ökat och verksamheten har anpassats efter interna effektivitetsmått istället för efter vad medborgarna har haft för behov. Inom vården har det bland annat resulterat i att kroniskt sjuka med komplexa vårdbehov har fått stå tillbaka för patienter med mer avgränsade och enkla tillstånd. Förtroendet för den egna personalen minskar i takt med att kontrollen ökar.

På nationell nivå inom Finansdepartementet har en process pågått (Tillitsreformen) för att utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna inom offentlig sektor. Man konstaterar bland annat att de senaste decenniernas styrning försvagat yrkesprofessionernas roll och lett till ökad administration. Inom Region Skåne bör en motsvarande process inledas omedelbart. Vänsterpartiet menar att det bör ske i en grundlig organisationsöversyn med målsättning att minska antalet chefsled, öka arbetsplatsdemokratin samt sätta fokus på faktiska vårdbehov snarare än på skenbart enkla mätpunkter. Behovet av detta accentueras också av pandemin. Det går att mäta att de digitala vårdmötena har ökat, men hur regionen och medarbetarna utvecklar verksamheten för invånarnas och personalens bästa är en än viktigare fråga och oerhört svårt att kvantitativt mäta. Man behöver bredda metoderna och inkludera kvalitativa verktyg för att få en tydligare bild av vilka positiva och negativa följdeffekter som kan komma av en ökad digitalisering inom vården.

Tillit är vägen fram

Idag är det många som pratar om tillit i offentliga organisationer men diskrepansen mellan ord och handling är många gånger stor. Frågan om tillitsstyrning har varit uppe till diskussion och utredning flera gånger de senaste åren, bl.a. genom Tillitsdelegationen vars utredning kom 2019. Samtidigt som få ledare i offentlig sektor uttalar sig emot tillitsbaserade verksamheter så har vardagen för välfärdens medarbetare ofta snarare präglats av detaljstyrning och just brist på tillit. Sedan 90-talet har marknadsbaserade organisationsmodeller influerat hur sjukvården organiserats; just-in-time tankesättet från det löpande bandet har påverkat allt från personalbemanning till lagerhållning. Redan innan pandemin var arbetstakten i Region Skåne alltför hög på många håll och personalomsättningen stor. Efter ett helt år av pandemikris har detta blivit än mer påtagligt vilket gör att kloka och långsiktiga satsningar är avgörande för att tillsammans med all personal bygga en robust sjukvård för framtiden.

Tillitsbaserad styrning, medarbetarstyrda organisationer och självstyrande team är organisationsmodeller som är på stark frammarsch världen över. I exempelvis Danmark arbetar man i flera kommuner med gemensam styrning av arbetets organisering. Resultaten vittnar om att det skapar engagemang, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättning. En avgörande faktor verkar vara att dela på makt och inflytande. Tyvärr har Alliansen i Skåne under mandatperioden istället fokuserat på att ge möjligheter att avknoppa verksamheter trots fackföreningarnas samlade kritik.

Region Skånes målsättningar på det personalpolitiska området är höga. Man vill vara en ”attraktiv arbetsgivare” och i budgeten för 2021 slås det fast att man ska ”erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till
utveckling för medarbetarna och ledare som upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för jämställda arbetsplatser.” Om man vill nå dit är en viktig väg fram att i realiteten börja arbete med tillitsbaserad styrning.

Världen lever fortfarande med pandemin, men när den klingar av är dags att regionen tillsammans med de fackliga organisationerna tar fram en strategi för att utveckla former för inflytande och öka medarbetarnas möjligheter att påverka regionens verksamheter. Syftet är att skapa en organisation med goda arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas kompetens och engagemang och ger en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Därför har Vänsterpartiet i Skåne nu lämnat in en motion för att regionen tar initiativ till att tillsammans med alla fackförbund i regionen arbeta fram en strategi för hur regionens organisation kan öka personalens möjligheter till inflytande och makt!

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk