• Hem
  • När invånarnas ...
artikel

När invånarnas jämlikhet och företagens valfrihet blir konkurrenter

Att privata vinstintressen tillåts etablera sig i välfärden och att gemensamma skattemedel går till företagsvinst istället för att återinvesteras i den gemensamma verksamheten är en extrem lösning som få andra länder har infört. Vi menar att alla skattemedel som går till Region Skånes verksamheter ska användas till drift och utveckling av verksamheten och att vinstintresset ska bort. Den valfrihet som utlovas i exempelvis vårdval utgör en etableringsfrihet för företag – som då framförallt har valt att etablera sig i socioekonomiskt välmående områden där vinsten är som högst. Det ger inte större valfrihet för den majoritet av invånarna som inte bor i dessa områden. Regionens laga ansvar är att tillhandahålla en god och jämlik vård utifrån behov.

De privata vårdvalen är kostnadsdrivande, därför är det bra om ersättningar till privata aktörer inom de specialiserade vårdvalen sjukvården överlag sänks. Det framstår också alltmer tydligt att vårdvalens taklöshet innebär att dessa i princip har fri dragningsrätt (kan kräva ersättning utan övre gräns som regionen ska stå för) medan övrig verksamhet ständigt tvingas till nya besparingar. Vårdvalen ökar också den administrativa bördan för regionen vilket kostar både
ekonomiska och personella resurser som annars hade kunnat läggas inom en sammanhållen offentlig vård.

Utförsäljning av operativ verksamhet minskar utbildningstillfällen för personal under utbildning, så som välbehövda specialistsjuksköterskor och specialistläkare. Vårdvalen riskerar på så sätt att på sikt underminera regionens kompetensförsörjning. De multisjuka patienterna och deras komplexa vårdbehov är inte lämpade för privata inrättningar som premierar enkla tillstånd och åtgärder som kan reproduceras på löpande band. Det kan verka harmlöst att en privat vårdinstans utför exempelvis godartade ortopediska ingrepp som kan effektiviseras utan att patienterna far illa. Problemet är att denna verksamhet finansieras ur en gemensam pott av resurser som ska räcka till alla och till vilken de allra svårast sjuka ska ha företräde.

De specialiserade vårdvalen bör återtas i offentlig regi – för sjukvårdens, patienternas, ekonomins och demokratins skull

Avskaffa vårdval psykoterapi – för en helhetssyn på patienternas välmående

Vänsterpartiet vill i grunden ha en offentlig, demokratiskt styrd vård som fördelas jämlikt och ger god insyn för medborgarna. Även i de fall vård drivs i olika privata former är ett minimikrav en jämlik fördelning över hela regionen samt att tillgången till vård är sådan att de som behöver en insats ges en rimlig möjlighet att få denna.

Gällande vårdval psykoterapi och det generella ansvar för psykisk hälsa som i övrigt ligger inom primärvården är det tydligt att detta behöver förändras. Fördelningen av psykiatrisk kompetens inom primärvården är ojämn och vårdval psykoterapi är uppsplittrat på ett så pass stort antal olika bolag, privatpersoner och stiftelser att ett meningsfullt val blir omöjligt. Behandlade läkare inom primärvården har genom denna uppstyckning svårt att följa patientens behandling och i värsta fall svårt att veta om patienten fått tillgång till den behandling hen behöver.

En sammanhållen vård där behandlande läkare, terapeut, psykolog, kurator och andra personalgrupper arbetar i ett team kring patienten är en av nyckelfaktorerna för en god vård. I Region Skåne är detta mycket svårt att uppnå i synnerhet på grund av den uppstyckning som vårdval psykoterapi skapar.

För att få förutsättningar att utveckla arbetet med psykisk hälsa inom regionen behöver därför vårdval psykoterapi avskaffas och organiseras på annat sätt där den sammanhållna vården för patienten är i fokus.

Därför har Vänsterpartiet nu lämnat in en motion för att att Region Skåne avskaffar vårdval psykoterapi

Läs hela motionen här

Dela den här sidan:

Kopiera länk