• Hem
  • Miljödebatt i r...
artikel

Miljödebatt i regionfullmäktige

Under dagens regionfullmäktige möte så var det en särskild debatt angående Region Skånes roll utefter ICPP-rapporten.

Vilmer Andersen för Vänsterpartiet Skåne sa i sitt anförande ungefär så här:

Ordföranden, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag vill börja med att tacka miljöpartiet för att ni lyfter en mycket viktig debatt.

I den senaste IPCC-rapporten slås det fast att det är mänsklig aktivitet som driver klimatförändringarna och att läget är akut.

Klimatförändringarna är ett direkt hot mot livet på jorden och enormt stora minskningar av växthusgaser krävs nu.

Som det ser ut nu så kommer vi att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år. Vi närmar oss en så kallad tröskeleffekter på flera områden där det kommer att vara omöjligt eller mycket svårt att komma tillbaka till ett önskvärt scenario. Exempel på detta är avskogning i Amazonas, smältande polarisar och extremväder.

Med detta som bakgrund måste vi ställa oss frågan Vad kan vi som bor i Skåne göra? Vad Region Skåne och vi i regionfullmäktige göra?

Vi behöver jobba både med att systematiskt ta in miljö- och klimatperspektivet i alla beslut vi tar i den här församlingen och med att föreslå konkreta åtgärder.

Utifrån politiska prioriteringar måste tjänstemannaorganisationen jobba mera konsekvent med åtgärdssidan inom regionens ansvarsområden och i samverkan med andra aktörer – till exempel kommunerna.

Egentligen behöver vi i regionen en genomlysning av hur den pågående globala uppvärmningen kommer att påverka kärnområden som hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, infrastrukturplaneringen, livsmedelsförsörjningen och tillgången till vatten – på kort och långt sikt.

Vi i Vänsterpartiet vill arbeta systematiskt med en koldioxidbudget. Där utgår man från de koldioxidutsläpp man har i dag och arbetar explicit mot den minskning som vi måste göra för att klara de globala miljömålen.

Man arbetar med scenarion och följer upp utvecklingen i koldioxidutsläpp. Vi har i olika omgångar pekat på detta viktiga verktyg utan att få stöd för det från andra partier med undantag av miljöpartiet. Vill man göra något här och nu så är detta en lågt hängande frukt.

Förutom en koldioxidbudget vill vi att regionen arbetar mer med samverkan. Vi vill att regionen och då särskilt regionala utvecklingsnämnden, stärker det numera totalt anonyma Klimatsamverkan Skåne. Det var bättre för! Genom Klimatsamverkan Skånes verksamhet antogs 2018 ”Klimat- och energistrategi för Skåne ”- en strategi som sedan dess helt har hamnat i skymundan. Den bör ha en central placering i Effektkommissionens verksamhet.

Regionen bör stödja mycket mera upp om Länsstyrelsens åtgärdsplaner för att nå de regionala miljökvalitetsmålen. Den kommande Regionplanen måste ha omställningen till ett hållbart och klimaträttvist samhälle som ledstjärna.

Regionen bör agera genom samverkansavtal så att goda erfarenheter sprids och så att kommunerna och övriga aktörer kan få ut mer tillsammans än var för sig.

Det kostar så lite men ger så mycket.

Det måste bli lättare att åka kollektivt och inte vara beroende av bilen i vår region. I dag är det dyrt att åka kollektivt jämfört med att ta bilen.

Vi vill satsa på kollektivtrafiken genom att sänka avgifterna och förbättra turtätheten, rättidigheten och kvalitén.

Vi måste driva och få till mer satsningar på spårbunden kollektivtrafik i RTI-planen. Fyrspårsutbyggnaden Malmö-Lund behöver kompletteras med satsningar på andra banor i Skåne.

Den uppföljning av RTI-planen vi fått i regionala utvecklingsnämnden visar på en lägre färdigställandegrad av de utpekade åtgärderna i planen än förväntat.

Det är viktigt att avsätta tillräckligt med medel till kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder för att kunna göra det mer attraktivt att åka kollektivt eller cykla där det är möjligt.

Regionen behöver också arbeta med energieffektivisering i regionens verksamheter. Det gäller att arbeta med hållbarhet i alla processer där man kan. Både vid om- eller nybyggnation och att löpande effektivisera driften. Det är viktigt att vi säkerställer att elen kommer från fossilbränslefria källor och att vi bidrar till energiproduktionen där vi kan, t.ex. genom att sätta upp solceller på regionens byggnader. Det kan man i andra regioner – varför inte i Skåne?

Med detta sagt hoppas jag att den här debatten visar att vi kan göra mera än vi gör i dag – att debatten leder till att vi tar ett steg framåt och arbetar med det vi kan göra för en bättre och mer hållbar framtid.

– För Vänsterpartiet i Region Skåne, Vilmer Andersen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk