• Hem
  • Lynetteholmen –...
artikel

Lynetteholmen – den konstgjorda ön som blivit politisk vattendelare i Öresund

Efter flera decenniers insatser har Öresund blivit ett rent och levande hav för fiske och rekreation – en utveckling som nu hotas när både danska och svenska kommuner vill expandera ut i Öresund. 

De viktiga grunda bottnarna i Öresund har minskat stadigt under 200 år. Allt mer av städernas expansion tar havsområden i anspråk för bostäder, industri och infrastruktur. Bara på den svenska sidan har Öresund fyllts ut med minst 24 km2  i modern tid. 

 Malmö fortsätter att planera för nya utfyllnader av hamnen, nu med schaktmassor från anläggningen av nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund. På den danska sidan planeras en jättelik konstgjord ö, Lynetteholmen, på ca 280 hektar för 35 000 boende i inloppet till Köpenhamns hamn. 

Båda projekten kommer att påverka Öresunds havsmiljö mycket omfattande. 

Vänsterpartiet har som enda parti i Malmö krävt att planerna i Norra hamnen avvaktar beslut i Mark- och miljööverdomstolen innan planeringen fortsätter. Nyligen riktade Vattenmyndigheten mycket skarp kritik mot planerna men nonchaleras helt av de styrande i Malmö och verksamheten fortsätter.

Lynetteholm-projektet hastades igenom i Folketinget i juni i år – trots massiv kritik från en mångfald av experter. Miljökonsekvensbeskrivningen är dessutom bristfällig på flera punkter.

Det sista ordet är dock inte sagt. Hanteringen strider klart mot EU:s direktiv kring miljökonsekvensbeskrivningar: Enligt EU ska prövningen omfatta hela projektet – men i fallet Lynetteholmen har man delat projektet upp i olika delar för separat prövning. Folketingsbeslutet är därför överklagat till EU, som enligt juridiska experter kommer att underkänna miljöprövningen i linje med tidigare prövningar.

Vänsterpartiets danska systerparti Enhedslisten vill att planerna med Lynetteholmen stoppas och att det blir en fråga i hösten val i Danmark. Frågan seglar också upp som en stor vattendelare i kommunalvalet till fullmäktige i Köpenhamn i november, där Enhedslisten kan göra stora framgångar på sitt motstånd och kanske bli största parti i fullmäktige.

Länsstyrelsen i Skåne har motsatt sig att tillstånd lämnas för den danska utfyllnaden och påpekar, med all rätt, att utfyllnad och muddring inte bara försämrar ekosystemen, det är helt enkelt att ta bort miljö- och naturvärden för all framtid! 

Öresund är med sitt unika biologiska system ett mycket känsligt område. De kustnära ekosystemen och i synnerhet grunda kustnära områden är basen för stora delar av havets produktivitet och ekosystemtjänster, inte minst som uppväxtområden för flertalet fiskarter.

Eftersom fisket p.g.a. långvarigt trålförbud är begränsat i Öresund finns ett rikt marint djur- och växtliv, framför allt norra Europas största sammanhängande musselbankar. Grunda bottenområden med ålgräsängar är viktiga uppväxtområden för fisk, kräftdjur och andra marina organismer – med betydelse för hela sundets ekosystem. Det är denna havsmiljö som nu hotas av bland annat utfyllnaderna av Malmö Hamn och Lynetteholmen.

Utfyllnader i Öresund är dyra och oftast miljö- och klimatmässigt tveksamma prestigeprojekt. Känsliga kustområden på den danska sidan med upp till 14 meter djupa farleder planeras nu att muddras och fyllas ut med 4 miljoner ton sand från Köge Bukt och Kriegers Flak. En dramatisk konsekvens blir att den viktiga vattengenomströmningen till/från Östersjön begränsas märkbart. 

I oktober förra året antogs inom Greater Copenhagen-samarbetet en ny grön omställningsplan. Till vår stora förvåning nämns inte Östersjön, Öresund och Kattegatt – haven som binder samman regionen – med ett enda ord. Havsmiljöfrågorna har en tendens att glömmas bort i den fysiska planeringen. Det är dags att tänka om när det gäller hur vi använder havets resurser och ekosystemtjänster. 

För att säkra en hållbar utveckling i och kring Öresund krävs samarbete såväl mellan svenska och danska kommuner, myndigheter som med övriga Östersjöländer samt med näringsliv och andra aktörer. Havet och dess kuststräcka ska kunna nyttjas både för naturupplevelser och fysisk aktivitet som för livsmedels- och energiproduktion och hamnverksamhet.

Vilmer Andersen, företrädare för Vänsterpartiet i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Mats Billberg Johansson, företrädare för Vänsterpartiet i Tekniska nämnden i Malmö Stad

Dela den här sidan:

Kopiera länk