• Hem
  • Kallelse till h...
artikel

Kallelse till höstkonferens

Kallelse till partidistriktets höstkonferens

Härmed kallas till höstkonferens med Vänsterpartiet Skåne
Tid: lördagen den 22 oktober kl 9.30-18 (beräknad sluttid). Konferensstart är 10.00, kaffe och registrering från 9.30.
Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö.

Höstkonferensen är en extra distriktsårskonferens enligt partiets stadgar och kan endast behandla de ärenden som står upptagna på dagordningen.

Dagordning
1. Konferensens öppnande
2. Frågan om konferensens behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning, tidsplan och beslut om tidsbegränsning.
4. Fastställande av röstlängd
5) Val av presidium och mötesfunktionärer a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) justeringspersoner
d) rösträknare
6. Kvinno- och mansträffar
7. Lärdomar av valet och valrörelsen – inledning, gruppdiskussioner och avslutande diskussion
8. Val till poster i Region Skåne 2022-2026
a) Val av ett regionråd på heltid tillika gruppledare (heltidsarvoderat uppdrag)
b) Val av två ytterligare ledamöter till regiongruppens arbetsutskott
c) Val av övriga regionpolitiska poster (förteckning över de poster vi i dagsläget kan räkna med går ut med kallelsen)
d) Beslut om delegering av kompletterande val till regionpolitiska poster under perioden
9. Konferensens avslutande

Till skillnad från efter tidigare val kommer höstkonferensen inte att välja regionpolitiska sekreterare. Detta eftersom partiets nya arbetsgivarpolicy antagen av partistyrelsen slår fast att alla anställningar ska göras av den instans i partiet som har arbetsgivaransvaret, vilket innebär att de regionpolitiska sekreterarna i fortsättningen inte kan väljas av konferens utan istället ska anställas av regiongruppen.

Nomineringar inför konferensen
Höstkonferensens val bereds av distriktets valberedning. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet. Förteckning över de poster vi kan räkna med har gått ut i två nyhetsbrev från distriktet till partiföreningarnas styrelser.  Nomineringsstopp är den 14/10. Nomineringar mejlas till [email protected] De nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja.

Antal ombud på höstkonferensen

Höstkonferensen har 62 ombud som fördelats på partiföreningarna enligt stadgarnas regler (proportionellt mot medlemsantalet kallelsens datum med varje partiförenings rätt till minst ett ombud) vilket ger följande ombudsfördelning:
Kristianstad 2 ombud
Helsingborg 3 ombud
Lund 6 ombud
Malmö 24 ombud
Övriga partiföreningar 1 ombud vardera

Val av ombud

Ombud väljs på partiförenings medlemsmöte. Partiföreningen beslutar själv hur många suppleanter som ska väljas. Medlemsmötet som väljer fastställer tjänstgöringsordning för suppleanter. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelsen kan ej vara ombud.

Rapportera in era ombud senast fredag den 14/10 kl 12 till [email protected]

Övriga som vill närvara
Alla medlemmar som önskar har rätt att närvara på höstkonferensen. Det är dock endast ombud och tjänstgörande ersättare som har yttrande-, förslags- och rösträtt (utöver distriktsstyrelseledamöter m fl som har yttranderätt enligt partiets stadgar. Alla som vill närvara bjuds på mat om vi har anmälan senast den 14/10.

Mat
Meddela ev allergier i samband med anmälan senast den 14/10.

Behov av barnaktiviteter
Behov av barnaktiviteter under höstkonferensen anmäls så snart som möjligt och senast den 14/10 till [email protected]

På distriktsstyrelsens uppdrag
Olof Norborg
Distriktsombudsman

Dela den här sidan:

Kopiera länk