• Hem
  • Höghastighetsjä...
sida

Höghastighetsjärnväg

Höghastighetsjärnväg

Hur ser ni på utbyggnaden av höghastighetsjärnväg?

Vänsterpartiet är i grund och botten positiva till utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Hela samhället behöver ställa om för att minska belastningen på klimatet. Hur vi förflyttar människor och gods är en avgörande del av den omställningen. För att kunna flytta över mer gods från väg till järnväg behövs fler spår för att avlasta godsbanor med långsamtgående transporter.

Idag drabbas lokal- och regionaltåg av förseningar och stopp för att banorna är överlastade. För att persontransporter inom landet på allvar ska ersättas med tåg istället för flyg behöver restiderna kortas mellan de större städer dit flest reser.

För oss är det viktigt att lokal och regional trafik gör det möjligt även för de som inte bor på en stationsort att använda höghastighetstågen, vars banor också möjliggör för regionaltåg upp till 200km/h. Mer plats för lokal- och regional kollektivtrafik ger ökad möjlighet att kunna bo på ett ställe och arbeta på ett annat, och öppnar upp för möjligheter för mindre orter att i samverkan utveckla orter som levande i sig, även om de inte ligger i storstadsområden. Det ger större möjligheter till boende, studier och arbete i hela Skåne.

 

Hur ser ni på riskerna för den lokala miljön med en ny sträckning av järnvägen?

Påverkan på miljö och kulturmiljö bör väga tungt i val av sträckning. Att det idag finns med i Trafikverkets bedömning av samtliga alternativ är positivt och pekar på att man också ser det som samhällsnyttigt att bevara så stor del som möjligt av miljölandskapen. Detta är också en fråga som vi driver på för att värdera högt och har lyft in i de remisser som vi tagit del av i Region Skåne.

Valet av sträckning behöver styras av att göra så lite inverkan på miljö- och kulturvärden som möjligt. Den biologiska mångfalden kommer att påverkas där banan byggs, och det är avgörande att alla steg i utförandet tar sikte på att minska avtryck och utsläpp till sitt absoluta minimum och att återställningsarbetet efter byggprocessen görs noggrant och med stor kunskap om lokala miljöbehov och möjligheter till återväxt. Samtidigt tycker vi att projektet i helhet och den långa tidshorisont som inbegriper banans användning ger så pass stora värden för miljö och klimat vilket också långsiktigt är bra för biologisk mångfald.

 

Vilken sträckning förordar ni?

Vi har som parti inte valt att förorda en speciell sträckning utan vi följer noggrant de analyser som görs. Det är angeläget att vi hittar en sträckning som bidrar till att flytta transporter från väg och flyg till järnväg samtidigt som ingreppen i den lokala miljön blir så små som möjligt.

 

Trafikverkets info och samrådshandlingar om nya höghastighetsbanor:

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-som-stracker-sig-over-flera-lan/nya-stambanor-mellan-stockholm-goteborg-och-malmo/hassleholm-lund-en-del-av-nya-stambanor/

Berörda kommuners egen utredning om alternativa spårdragningar: https://utveckling.skane.se/siteassets/samhallsplanering/dokument/genomlysning_ny_stambana_hassleholm-lund_220509.pdf

Dela den här sidan:

Kopiera länk