• Hem
  • Förslag för en ...
artikel

Förslag för en ekologisk och jämlik samhällsförändring

Vänsterpartiet vill sen en ekologisk och jämlik samhällsutveckling!

Det regionala utvecklingsuppdraget är ett brett uppdrag som innefattar en klimatsmart utveckling i regionen och en hållbar infrastruktur för framtiden. Pandemin har berört människor på många olika sätt och regionen behöver kunna bidra med socialt ansvarstagande stöttning för de som lever och verkar i regionen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa styrfart i det omställningsarbete som sker för att bli en klimatsmart och ekologiskt hållbar region.

Vänsterpartiet har lagt en motion för att utlysa klimatnödläge i Region Skåne. Syftet är att gå från ord till handling och att alla politiska beslut ska fattas utifrån nödlägessituationen!

Vänsterpartiet vill att Region Skåne går från ord till handling och att alla politiska beslut ska fattas utifrån klimatnödläget!

Läs mer om motionen här

En hållbar region för alla måste planeras för och av de människor som bor här – inflytande över samhällsutvecklingen är viktig. Vänsterpartiet kämpar för en ekologisk hållbar och jämlik samhällsutveckling!

Vi har också under året motionerat om att införa en regional koldioxidbudget. Den syftade till att ta kraftfulla politiska beslut för att vända den negativa klimatutvecklingen och nå målen från Parisavtalet. I budgeten bryts Parisavtalets mål till regional nivå och fokus sätts på att få ner koldioxidutsläppen. En regional koldioxidbudget berör inte enbart regionens egna verksamheter, utan innefattar all verksamhet som sker inom Region Skånes geografiska område.

Läs mer om motionen här

Politisk styrning är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå förändringar i form av minskande utsläpp. Den utsläppsminskning från stora svenska företag på 5 % som vi såg under 2019 kan till stor del kopplas till politiskt styrda höjda priser på utsläppsrätter. Blir det dyrt med utsläpp från fossila bränslen minskar de, för 2019 i en takt som gjorde att klimatmålen kunde uppnås. En koldioxidbudget skulle peka ut hur snabba minskningar Skåne behöver göra på vilka områden för att nå Parisavtalets gränsvärden.

Samtidigt så vill vi också se miljömässiga upphandlingar i regionen. Region Skåne upphandlar väldigt mycket verksamhet och produkter. Avtalsuppföljningen är därför central för regionen. Det ska inte vara möjligt att upprepade gånger bryta mot upphandlingsavtal utan vitesföreläggande. Detta inkluderar även miljömål, vilka bör vara tydligt formulerade i avtalen och även inkludera underleverantörer!

Läs mer om förslaget i vår budget här

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk