• Hem
  • En budgetdebatt...
artikel

En budgetdebatt för en jämlik vård för alla skåningar

Den offentligt organiserade primärvården i Skåne går på knäna. Om vi inte satsar rejält nu så riskerar det inom några få år inte att finnas någon primärvård i offentlig regi kvar. Det kanske några av er på denna sida jublar åt men vi tror inte att ni kommer att jubla särskilt länge. Utan en välfungerande primärvård går hela sjukvårdsapparaten sönder. En sådan apparat kan producera sjukvård, kanske till och med mer effektivt än en behovsbaserad vård. Det vill säga om vi mäter effektivitet i antal behandlade patienter eller åtgärder. Men den tillhandahåller inte den sjukvård som vi än så länge i alla fall enligt lag är ålagda att erbjuda den skånska befolkningen – en jämlik sjukvård där den med störst behov har företräde.

Regionpolitiker i Skåne och runtom i landet talar ofta med oro om marknadsandelar av primärvården som att det vore ett självändamål för den offentliga vården att växa på bekostnad av den privata. För Vänsterpartiet handlar det inte om det. Vi vill ha en offentligt finansierad och offentligt styrd vård för att vi är övertygade om att det är det bästa för patienten och för samhället.

Privata aktörers fria dragningsrätt gör det ekonomiska utrymmet för övriga verksamheter oförutsägbar och liten. Kombinerat med en orealistisk budget tagen av den styrande alliansen inför denna mandatperiod så säger det sig självt att ni anser att det saknas förutsättningar för nyetableringar av offentligt drivna vårdcentraler.

Vänsterpartiet håller inte med! Förutsättningarna för etableringen av en ny vårdcentral är att det finns patienter med behov av vård. Det står ingenstans i Hälso- och sjukvårdslagen att dessa patienter måste bära sina kostnader eller vara lönsamma. Det säger sig självt att primärvård på mindre orter eller i orter med hög medelålder eller socioekonomisk utsatthet kommer att vara mindre kostnadseffektiv. Vänsterpartiet vill då påminna om att vi driver inte bolag, vi bedriver vård.

Varför ser det ut då ut såhär? Jo, för att den styrande majoriteten har sett till att det blivit så. Vänsterpartiet menar att det är högst oansvarigt att låta privata aktörers fria dragningsrätt och etableringsfrihet inskränka det offentligas utrymme så till den milda grad att vi inte lyckas öppna en enda offentligt driven vårdcentral medans det under de senaste mötena med beredningsutskottet godkänt öppnandet av inte mindre än tre privata vårdcentraler bara i Malmö.

Vad vore då att ta ansvar? Jo, att istället begränsa etableringsfriheten för offentligt finansierade privat drivna vårdcentraler, återta kontrollen över primärvården och minska den administrativa och kostnadsdrivande koloss som detta dubbla system kräver vore ett sätt att förvalta skattemedel på ett mer ansvarsfullt sätt. Att se till att förfrågningsunderlagets krav på områdesansvar och förebyggande vård faktiskt implementeras vore en förbättring. Att verka inom sina respektive partier för att på nationell nivå skrota tvångs-LOV vore att ta verkligt ansvar.

Den styrande majoriteten hyser en enorm tilltro till mobila sjukvårdslösningar. Vänsterpartiet menar att detta är totalt orealistiskt och en förvrängning av andemeningen i den förflyttning mot en god och nära vård som majoritetspartierna gömmer sig bakom. Mobila team är ett utmärkt komplement för avgränsade insatser eller patienter som inte förmår ta sig till vårdinrättningar. Men det ersätter på intet sätt en välfungerande vårdcentral i närorten, det ersätter inte vårdplatser på specialiserade avdelningar på sjukhus, det löser inte bemanningsproblemen på våra vårdcentraler.

God och nära vård innebär inte per definition vård i hemmet utan en välfungerande primärvård i hela Skåne i alla dess skepnader. I Nergårdhsbetänkande kring nära vård är det tydligt att primärvården, och då uttryckligen vårdcentralen med en geografisk närhet till patienten och en långvarig kontinuitet och stort områdesansvar, är central. Nergårdh och kompani betonade också i sina betänkanden att samordning mellan vårdinstanser (snarare än konkurrensneutralitet och ökning av antal aktörer på den så kallade vårdmarknaden) måste prioriteras om vi vill ta personcentrerad vård på allvar.

Den offentligt drivna sjukvården i Skåne tappar ständigt marknadsandelar som det numera heter. Vänsterpartiet värjer oss för det begreppet. Vi tappar inte marknadsandelar utan något mycket mycket viktigare. Vi mister den behovsstyrda vården och tvingas titta på när den ersätts av en marknadsanpassad avart. Vårdvalssystemet leder generellt till en standardisering av vårdcentraler trots att vårdbehoven skiljer sig från område till område. Den offentliga vården har däremot möjlighet att anpassa sig efter befolkningens behov.

I det enskilda fallet och för den enskilda medborgaren i Simrishamn, Degeberga, Arkelstorp, Norrestad… så är det naturligtvis frustrerande, orättvist, ohälsosamt. Men sett till den stora bilden så är det förödande. En fungerande primärvård som är tillgänglig för alla skåningar oavsett var de råkar bo är nyckeln till en välfungerande hälso- och sjukvård i stort.
/Angelica Svensson, regionfullmäktigeledamot

Dela den här sidan:

Kopiera länk