• Hem
  • Budget 2023
sida

Budget 2023

Klicka här för att läsa hela Vänsterpartiets budget för 2023


Jämlikt Skåne – för en välfärd att lita på


Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för alla och envar som vår individuella frihet tryggas. Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Idag ser vi att utvecklingen går åt fel håll. De senaste åren har ojämlikheten i Sverige drastiskt ökat – framförallt som en konsekvens av att de allra rikaste människornas förmögenheter blir allt större. Detta påverkar hur människor mår och hur folkhälsan utvecklas. Vem du är sett till bakgrund och utbildning, hur stor inkomst du har samt om du har ett arbete eller inte spelar idag allt större roll för hur ditt liv är och kommer att bli. Människor med lägre utbildning har generellt en sämre hälsa till följd av den rådande ojämlikheten i vårt samhälle. Var du föds, vilka dina föräldrar är, var du har råd att bo och hur stor förmögenhet du har påverkar, med andra ord, ditt och dina medmänniskors liv inpå bara skinnet. Så vill inte vi i Vänsterpartiet ha det. Vi vill ha jämlikhet.

För att bygga upp ett jämlikt samhälle krävs satsningar som säkrar en välfungerande arbetsmarknad och likvärdig sjukvård och omsorg – dvs. en välfärd som hänger ihop. För att lyckas med det behöver det vidare samhället och särskilt sjukvården göra upp med och på sikt frångå det marknads- och privatiseringsexperiment som välfärden har utsatts för under de senaste årtiondena. Resultaten talar sitt tydliga språk – gräddfiler växer fram för vissa, kostnaderna skenar och skattemedel samlas på hög i privata företags kassor istället för att möjliggöra skola, sjukvård och omsorg som ser till varje människas behov. Förändringen görs inte i en handvändning, men vi i Vänsterpartiet vet att det går att vända trenden och bygga ett mer jämlikt samhälle.

Det har vi gjort förut.

Oavsett om det är i rikspolitiken, i regionen eller på kommunnivå så finns Vänsterpartiet där och ställer konkreta krav på omfördelning och mer resurser till de som behöver det mest – alltid med ett långsiktigt mål om att förverkliga ett jämlikt samhälle. I riksdagen kräver vi omfördelning av samhällets rikedomar; de rikaste behöver bidra mer så att de historiskt stora ojämlikheterna mellan människor kan minska. Karensavdraget måste tas bort och välfärden behöver omfattande permanenta resursförstärkningar. I regionen verkar och strider vi för en utbyggd sjukvård och för allas rätt till vård efter behov och hälsa. I kommunerna tar vi kampen för skolan, äldreomsorgen och allas rätt till ett gott liv. Region Skåne har ett ansvar att se till att sjukvården blir jämlik och utgår ifrån varje människas behov, att kollektivtrafiken fungerar och binder samman hela Skåne, att klimathotet tas på allra största allvar och att den regionala utvecklingen kommer alla människor till del.

Regionen måste även, tillsammans med kulturutövare och föreningsaktiva, göra offensiva satsningar på alla människors rätt till kultur och en rik fritid. Detta är en del av välfärden som gör skillnad genom hela livet. Det kollektiva resandet påverkades hårt av pandemin, men är nu på god väg att återgå till normala volymer. Dock ökar priset för resenärerna. I Vänsterpartiets budgetförslag görs satsningar avsedda att bygga ut kollektivtrafiken och att göra den billigare. Dessa satsningar är avgörande såväl för ökad jämlikhet som för att långsiktigt kunna hantera klimathotet – det är genom kollektivtrafiken som människors behov av miljövänliga transporter både i städer och på landsbygden kan tillgodoses.

Under de kommande åren behöver vårt främsta fokus vara alla människors rätt till ett gott liv och till sjukvård efter behov. Det ekonomiska läget må vara utmanande, men det är endast genom att satsa på personal, arbetsmiljö och en utbyggd infrastruktur som det går att bygga en jämlik sjukvård – en sjukvård som fungerar som den ska här och nu och i framtiden. Istället för att slösa mer tid på verkningslösa effektiviseringar så krävs det ambitiösa satsningar.

Vi i Vänsterpartiet vill satsa på ett Skåne för alla.

/Alexandra Thomasson,
Regionråd, Vänsterpartiet region Skåne

Dela den här sidan:

Kopiera länk