• Hem
  • 21 punkter för ...
artikel

21 punkter för en vård fri från diskriminering

Sverige ska all vård ges efter behov oavsett vem du är. Tyvärr är det inte alltid så. Det finns skillnader i vem som får vilken vård och hur den ges. Samhällets maktstrukturer och normer präglar vilket mottagande du får som människa och som patient. 

Det går att forma en vård fri från diskriminering – om den politiska viljan finns. Hos Vänsterpartiet finns den. Vänsterpartiet vill satsa på regionens likarättsarbete, som idag är underprioriterat. Det finns mycket som behöver göras för att exempelvis patienter inom vården ska bli mötta utan diskriminering eller för att skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser där representation är en viktig faktor.

Utifrån aktuell statistik och undersökningar om hälsa och ohälsa kan du nedan läsa våra krav för en sjukvård som ska vara till för alla.

Läs mer om bakgrunden till våra mål  i vår rapport om en vård fri från diskriminering


Klicka på bilden för att läsa rapporten

Diskriminering utifrån olika positioner ser ofta väldigt olika ut, och därför är våra mål uppdelade på tre kategorier: Etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och funktionsvariation .

Våra mål beskriver vad Vänsterpartiet driver för att förbättra jämlik tillgång till vård för alla skåningar. För att det är en mänsklig rättighet, för att det är rättvist. 

Vänsterpartiets mål för en Skånsk vård fri från diskriminering på grund av etnisk tillhörighet  

1. Att regionens rekryteringsprocesser är fria från diskriminering och stimulerar en rekrytering som präglas av mångfald samt att språkkompetens och kunskap om andra kulturer ses som meriterande vid anställning;
2. Att Region Skåne storsatsar på primärvårdens uppsökande och hälsoförebyggande arbete för att nå grupper som man vet söker vård i för liten utsträckning;
3. Att Region Skåne bygger upp en pool av tolkar, gärna sjukvårdstolkar, som kan användas av hela den skånska vården
4. Att garantera att utbildade tolkar som sköter kommunikationen och att ansvaret inte läggs på sjukvårdspersonalen
5. Att tolkverksamheten bedrivs i egen kvalitet för att garantera hög kvalitet, garantera tolkarna en god arbetsmiljö och säkerställa alla patienters vård efter behov; 
6. Att vårdcentraler etableras och/eller växa i områden där tillgängligheten är för låg; 
7. Att regionen tar fram en handlingsplan för att se till att screeningverksamheterna når alla invånare.  

Vänsterpartiets mål för en Skånsk vård fri från diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet  

8. Att kompetens inom hbtqi-området höjas genom planerade, riktade insatser i regionen.
9. Att stärka Region Skånes uppsökande och förebyggande hälso- och sjukvård; 
10. Att korta köerna till reproduktionsmedicinskt centrum; 
11. Att korta köerna till utredningar som rör könsdysfori och tillför en långsiktig trygg finansiering av verksamheten; 
12. Att satsa på träffpunkter för HBTQ-ungdomar inom ramen ungdomsmottagningarnas arbete; 
13. Att låta människor ge blod på lika villkor. 

Vänsterpartiets mål för en Skånsk vård fri från diskriminering på grund av funktionsvariation  

14. Att samtliga lokaler där Region Skåne bedriver verksamhet ska vara tillgängliga för alla; 
15. Att Region Skåne tar fram ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. Vänsterpartiets målsättning är att finansieringen i så hög grad som möjligt ska vara solidariskt via skattsedeln. Det får inte vara en klassfråga om har råd till rätt hjälpmedel eller inte; 
16. Att Region Skåne arbetar med uppsökande verksamhet så att alla garanteras tillgång på förebyggande hälso- och sjukvård, detta gäller också för boende enligt LSS; 
17. Att Region Skåne tillhandahåller ledsagare och tolkar vid alla stora sjukhus och hälsomottagningar; 
18. Att Region Skåne kräver att alla vårdgivare som bedriver skattefinansierade vård ska vara tillgänglig för alla, även de privata aktörerna; 
19. Att Region Skåne storsatsar på primärvårdens uppsökande och hälsoförebyggande arbete för att nå grupper som man vet söker vård i för liten utsträckning; 
20. Att brukarinflytandet stärks i Region Skåne; 
21. Att regionens rekryteringsprocesser är fria från diskriminering och stimuleras en rekrytering som präglas av mångfald 

Dela den här sidan:

Kopiera länk