sida

Ett Skåne för alla
– inte några få

 

Ladda ner hela budgeten här

Regionrådets inledning

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.
Idag ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Ojämlikheten växer i takt med att de allra rikaste människornas förmögenheter blir allt större. Det syns också i hur människor mår och hur folkhälsan utvecklas. Vem du är, vilken utbildning du har, hur stor inkomst du har, om du har ett arbete eller inte spelar idag allt större roll för hur ditt liv kommer att te sig. Skillnaderna i Skåne är orättfärdigt stora mellan människor, mellan kommuner.
Detta har blivit smärtsamt uppenbart under 2020. Pandemin slår inte lika. Det spelar roll vem du är för hur detta år har påverkat dig. Har du kunnat jobba hemma, eller har du behövt fortsätta åka kollektivtrafik till din arbetsplats? Har du blivit permitterad eller förlorat ditt jobb? Tillhör du en riskgrupp, eller lider du av saknad av dina nära som tvingats till isolering? Detta år har inte varit lätt för någon, men det har varit svårare för vissa. Människor med lägre utbildning har generellt en sämre hälsa till följd av ojämlikheten i vårt samhälle – då har riskerna du utsatt dig för varit större. Inte för egen förskyllan utan för att vi alla lever i ett ojämlikt samhälle. Var du föds, vem dina föräldrar är, var du har råd att bo och hur stor förmögenhet du har påverkar ditt liv inpå skinnet. Så vill inte vi i Vänsterpartiet har det. Vi vill jämlikhet.
[su_quote]”Var du föds, vem dina föräldrar är, var du har råd att bo och hur stor förmögenhet du har påverkar ditt liv inpå skinnet. Så vill inte vi i Vänsterpartiet ha det. Vi vill jämlikhet. ”[/su_quote]År 2020 är ett år som kommer att gå till historieböckerna. En inledning på ett nytt decennium som ingen hade kunnat förutse. Under året har hela världen kämpat mot ett nytt virus. Effekterna på samhället är enorma. Fokus har varit att tillsammans hantera pandemin. Effekterna av pandemin kommer vi att se länge. Och det är inte över. Köerna till operation har vuxit, sprickor i samhällets civila beredskap har blivit smärtsamt uppenbara efter år av privatiseringar och just-in-time-styrning. Den allenarådande politiken under de senaste decennierna med den fria marknadens försvagande av välfärden har visat upp sina följdverkningar. Och arbetslösheten ökar.

Samtidigt har vi sett hur saker som tidigare har varit svårt, helt plötsligt löst sig. Samverkan över olika gränser har lösts – för att uppgiften har krävt det. Regeringen har slutat ”spara i ladorna” och insett att den offentliga sektorn har en viktig roll i att stimulera ekonomin. Tyvärr har man inte sett till att utjämna de skenande ojämlikheterna i samhället utan lånefinansierat, men oavsett – regeringen har ökat takten.
När hela världen ställdes inför ett yttre hot så har regeringar i hela världen visat på handlingskraft. Oavsett vilka insatserna varit så visar det att det går att förändra. Tillsammans. Om ett virus kan få flyget att stanna, så kan politiken och vi som människor tillsammans fixa klimathotet.
Om ett virus kan få regeringar att ta bort karensavdraget och förändra a-kassan, så kan politiken också framöver hantera människors rätt till bra trygga arbetsliv. Om vi vill. Men det är bråttom.
Vänsterpartiet vill bygga jämlikhet.
För att lyckas med det krävs satsningar på en bra arbetsmarknad, en jämlik sjukvård, en välfärd som hänger ihop. Detta görs inte i en handvändning, men genom att se hur samhället hänger ihop och satsa i varje del kan vi vända trenden och bygga ett jämlikt samhälle. Oavsett om det är i rikspolitiken, i regionen eller i kommunen så finns Vänsterpartiet där och lägger konkreta krav på omfördelning och mer resurser till de som behöver – med målet om ett jämlikt samhälle. I riksdagen kräver vi omfördelning av samhällets rikedomar; de rikaste behöver bidra mer så att de historiskt stora ojämlikheterna mellan människor kan minska, karensavdraget måste bort permanent och välfärden behöver större permanenta resursförstärkningar. I regionen kämpar vi för en utbyggd sjukvård för allas rätt till vård efter behov och sin hälsa. I kommunerna tar vi fighten för skolan, äldreomsorgen och allas rätt till ett gott liv.

Region Skåne har ett stort ansvar att se till att sjukvården blir jämlik och utgår efter varje människas behov, att se till att kollektivtrafiken fungerar och binder samman hela Skåne, att se till att klimathotet tacklas och att den regionala utvecklingen kommer alla människor till del. Regionen har också ett stort ansvar att tillsammans med kulturutövare och föreningsaktiva göra offensiva satsningar för alla människors rätt till kultur och en rik fritid. Det är en del av välfärden och gör skillnad genom hela livet.Under kommande år behöver fokus vara på alla människors rätt till goda liv och sjukvård efter behov. Läget är utmanande, men genom att satsa strategiskt på personal, arbetsmiljö och på en utbyggd infrastruktur går det att bygga en jämlik sjukvård för framtiden och en infrastruktur som håller. För att göra det måste vi satsa, inte fortsätta med ständiga effektiviseringar och hyvlingar årligen.

Vänsterpartiet vill satsa på ett Skåne för alla.

/Sara Svensson, regionråd Vänsterpartiet i Region Skåne

Vänsterpartiet Skånes budgetförslag

 

Inom regional styrning vill Vänsterpartiet:

 • Att Region Skåne fastställer skattesatsen till 11,56 kr;
 • Att Region Skåne utför en översyn av nuvarande styrsystem med sikte på tillitsbaserad styrning;
 • Att Region Skåne ser över upphandlingspolicyn för att säkerställa att samtliga upphandlingar är säkra, följer riktlinjer för socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och täcker de behov som invånarna har inom respektive politiskt beslutad satsning;
 • Att Region Skåne sänker samtliga regionala politikerarvoden.

Inom sjukvård och psykiatri vill Vänsterpartiet:

 • Att Region Skåne vid avtalsslut påbörjar återtagande av de ambulansdistrikt som idag ligger i privat regi i offentlig regi;
 • Att Region Skåne vid avtalsslut påbörjar återtagande av samtliga vårdval vars avtal aktualiseras under 2021 i privat regi i offentlig regi;
 • Att Region Skåne innan möjlighet till återtagande skyndsamt inför kostnadstak på de specialiserade vårdvalen;
 • Att Region Skåne utökar antalet vårdplatser inom slutenvård (somatisk och psykiatrisk);
 • Att Region Skåne redovisar medicinskt omotiverade förflyttningar av multisjuka/demenssjuka äldre och att detta klassas som vårdskada;
 • Att Region Skåne tar fram en strategi för jämlik digitalisering av vården;
 • Att Region Skåne tar fram en regional ensamhetsstrategi;
 • Att Region Skåne stärker fortbildning för undersköterskor;
 • Att Region Skåne skärper bestämmelserna kring marknadsföring av sjukvård.

Inom arbetsgivarfrågor vill Vänsterpartiet:

 • Att Region Skåne under 2021 påbörjar processen att korta arbetstiden till
  30 timmar i veckan med bibehållen lön på regionens operationsavdelningar;
 • Att utöka grundbemanningen inom sjukvården;
 • Att Region Skåne utför en lönekartläggning för samtliga anställda med mål att kartlägga och höja lägstalöner;
 • Att Region Skåne under 2020 bygger ut regioninterna personalpooler;

Inom kollektivtrafiken vill Vänsterpartiet:

 • Att Region Skåne tillför de statliga medel som tilldelats kollektivtrafiken för 2020 till nämnden och skyndsamt återställer de nedskärningsåtgärder
  som genomförts i verksamheten under Coronapandemin;
 • Att Region Skåne skyndsamt säkerställer hög kapacitet för att minska risk för trängsel och smitta;
 • Att Region Skåne vid avtalsslut påbörjar återtagande av all drift, service och ägande inom Skånetrafiken i egen regi;
 • Att Region Skåne under 2021 stärker tillgängligheten till servicekontor;
 • Att Region Skånes nya biljettsystem kan användas även av unga utan betalkort och personer i digitalt utanförskap;
 • Att Region Skåne långsiktigt satsar på en väl utbyggd tillgänglig kollektivtrafik med sikte på full avgiftsfrihet för resenären vid resandetillfället.

Inom regional utveckling vill Vänsterpartiet:

 • Att Region Skåne tar fram en koldioxidbudget tillsammans med de skånska kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att tillsammans nå målen i Parisavtalet;
 • Att Region Skåne utökar sitt samarbete med folkhögskolorna i syfte att stärka vuxenutbildningen.
  Inom kultur vill Vänsterpartiet:
 • Att Region Skåne tar ansvar för det statliga samverkansavtalet och ser dess finansiering som grundnivå för kulturens finansiering;
 • Att Region Skåne utöver grundfinansiering finansierar de satsningar som beskrivs i Kulturplanen,
 • Att Region Skåne inför en rabatterad kulturbiljett i kollektivtrafiken.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk